0898 636 333   office@labprim.com

София, ул. Каменоделска 5

Иновации и решения

Лабприм“ ЕООД предлага комплексни решения за всяка лаборатория или производство:

          - „Лабприм“ ЕООД е директен вносител на лабораторна апаратура и мебели,  пилотно и промишлено оборудване

        - ръчни, полуавтоматични и напълно автоматични апарати за определяне на  разтворимост и физико-механични свойства на таблетни форми;

        - автоматизирани системи за пробоподготовка във фармацевтичната промишленост;    

        - апарати за определяне на плътност, алкохолно съдържание, Brix и различни концентрации;

        - апарати за определяне на мазнини, автоматизирани системи за екстракция, полуавтоматични и автоматични  Kjeldahl апарати и модули за пробоподготовка,  апарати за определяне на азот/протеин по метод на Dumas;

         - лабораторни и промишлени дестилационни и екстракционни системи, системи за супер критична екстракция с CО2; автоматизирани реакторни системи, проточни реактори;

        - лабораторни и промишлени ротационни вакуум-изпарители и концентратори, лиофилизатори;          

        - портативни уреди за неразрушително определяне на дебелина на покрития и феритно съдържание, рентгено-флуорисцентни апарати за неразрушително определяне на дебелини на многослойни покрития и анализ на мaтериали, апарати за определяне на  микротвърдост;  тестови камери за корозионна устойчивост

        - автоматични потенциметрични титратори, титратори за обемно и кулометрично определяне на вода по метод на Karl Fischer, рH и окси метри, кондуктометри,  автоматични бюрети;

         - модулни HPLC и UHPLC системи, системи за TLC и HPTLC,  флаш и препаративни автоматизирани хроматографски системи,

        - сушилни шкафове, стерилизатори, инкубатори, климатични и тестови камери, вакуум сушилни, лабораторни хладилници и фризери, фризери за ултра ниска температура; лабораторни пещи до +18000С

        -  UV/VIS и флуорeсцентни спектрофотометри , FT-NIR и ИЧ спектрометри,  автоматични визкозиметри, раманова спектроскопия, апарати за определяне на оптично активни изомери (кръгов дихроизъм);

         - микроскопи, рефрактометри, поляриметри;

         - лабораторни и индустриални ултразвукови вани, системи за ултразвуково почистване;

        - планетарни миксери, хомогенизатори и клатачни машини, центрофуги, магнитни и пропилерни бъркалки, нагревни плочи;

        - нагряващи и охлаждащи циркулационни термостати в диапазон от -95 до +400оС, визкозитетни и калибрационни вани, водни бани;

        - автоклави за стерилизация, автоматизирани апарати за разливане на хранителни среди и друга апаратура за микробиологични лаборатории;

        - пълна гама лабораторни и индустриални везни, влагомерни везни;

        - системи за ултрачиста вода, апарати за дестилирана и би-дестилирана вода;

       - лабораторни и промишлени сензори за рН, DO и проводимост, арматури;

       - лабораторни мебели и камини, взривозащитени шкафове за съхранение на химикали;

       - лабораторна стъклария, буферни разтвори, стандарти;

       - пълна гама консумативи и резервни части за HPLC апарати;